Weasel (Mustela nivalis). ShiQu county, Sichuan, China