White-necked jacobin (Florisuga mellivora) Trinidad and Tobago, April