White tailed prairie dog {Cynomys leucurus} at burrow, Wyoming, USA