White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) calling during breeding season, Canada