White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis), eastern Montana