White throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) male portrait, New York, USA.