White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis), Manitoba, Canada