Women feeding domestic yaks. Village of Kanji, Zanskar, Ladakh, India, September 2018.