Young Coastal Carpet Python (Morelia spilota mcdowelli) on white background, Queensland, Australia