Proboscis monkey (Nasalis larvatus) feeding in a tree, Bako NP, Sarawak, Borneo, Malaysia.

Back to thumbnails